Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Vlastníci nemovitostí mohou na pořízení nových ekologických zařízení získat finanční podporu z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nemají na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, připravilo Ministerstvo životního prostředí program kotlíkových dotací.

Jde tedy o poslední šanci získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů a vyhnout se tak do budoucna pokutě až 50 000 Kč.

1. Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou samoživitelé nebo senioři, je vyhrazena částka 5 mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace je v tomto případě 95 % způsobilých výdajů. Za způsobilé pro získání dotace jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Příjem žádostí mají na starosti krajské úřady a v jednotlivých krajích bude probíhat do konce srpna 2022.

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem

Kritériem domácnosti s nižším příjmem je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.

Kdo může žádat:

Limit pro výši příjmů byl stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou požádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

Na co lze dotaci čerpat

Typy podporovaných zdrojů tepla

V případě plynových kondenzačních kotlů je úhrada způsobilých výdajů garantována pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění.

Jak podat žádost a jak vysokou dotaci lze získat

Žádosti se budou podávat na krajských úřadech, kde lze využít i odborné poradenství.

Dotace bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje teplaLimit (Kč)
Tepelné čerpadlo180 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva130 000
Plynový kondenzační kotel100 000

Kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

Po provedení výměny je potřeba předložit

Kam se obrátit pro více informací

Dotace budou poskytovat krajské úřady. Kontaktujte svůj krajský úřad.

2. Dotace na výměnu kotlů pro všechny domácnosti

Program Nová zelená úsporám má připraveno 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 neekologických kotlů. Dotace je určena všem domácnostem bez ohledu na výši příjmu a může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí probíhá přes webové stránky programu www.novazelenausporam.cz.