Zveřejňujeme aktualizovaná znění metodických pokynů Řídicího orgánu OPŽP pro udělení sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti udržitelnosti a provozování vodohospodářské infrastruktury. Aktualizace se týkají vodohospodářských projektů podpořených v programových obdobích 2007-2013 a 2014-2020.

Aktualizovaná znění dotčených metodických pokynů reagují na stávající praxi. V metodických pokynech je upraven postup prováděného ex-post monitoringu v devátém roce udržitelnosti vodohospodářských projektů.

Aplikace metodických pokynů je závazná pro vodohospodářské projekty podpořené v prioritní ose 1 Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 a 2014–2020 a zároveň se tato aktualizace vztahuje na projekty OPŽP 2007-2013, kterým bylo umožněno aplikovat podmínky finanční udržitelnosti platné pro období OPŽP 2014-2020 (přechod z podmínek udržitelnosti OPŽP 2007-2013 na podmínky udržitelnosti OPŽP 2014-2020).

Metodické pokyny vstupují v účinnost dnem jejich zveřejnění.

Předmětné dokumenty naleznete zde: