Specifický cíl
Opatření
Typ žadatele
Vyhledávání
Harmonogram výzev
26. výzva – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody
Výzva se soustředí na nabídku podpory projektům, které se zabývají výstavbou/dostavbou vodovodu za účelem zlepšení dodávek pitné vody. O podporu mohou žádat i…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
15. 8. 2022 – 20. 10. 2022
Alokace
1 000 000 000 Kč
21. výzva – Vodohospodářské projekty
Výzva cílí na projekty výstavby a intenzifikace čistíren odpadních vod. O podporu se mohou ucházet i projekty týkající se výstavby či dostavby kanalizace a…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
15. 8. 2022 – 20. 10. 2022
Alokace
1 500 000 000 Kč
19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním
Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
14. 9. 2022 – 31. 10. 2023
Alokace
2 500 000 000 Kč
18. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
7. 9. 2022 – 31. 1. 2023
Alokace
300 000 000 Kč
16. výzva – Rekultivace starých skládek
Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
7. 9. 2022 – 18. 11. 2023
Alokace
300 000 000 Kč
15. výzva – Sanace lokalit s ekologickou zátěží
Výzva podporuje projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
7. 9. 2022 – 18. 1. 2023
Alokace
1 200 000 000 Kč
14. výzva – Třídění a dotřiďování odpadů
Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
7. 9. 2022 – 30. 12. 2022
Alokace
500 000 000 Kč
13. výzva – Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
Výzva podporuje výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
17. 8. 2022 – 31. 7. 2023
Alokace
150 000 000 Kč
12. výzva – Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Výzva se týká projektů náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí z těchto zdrojů. Podpora je určena i na…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
17. 8. 2022 – 31. 7. 2023
Alokace
2 360 000 000 Kč
11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
24. 8. 2022 – 31. 5. 2023
Alokace
825 000 000 Kč
10. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu
Základním cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
24. 8. 2022 – 5. 10. 2022
Alokace
1 450 000 000 Kč
9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro…
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Podání žádosti
24. 8. 2022 – 31. 5. 2023
Alokace
500 000 000 Kč