Výběrová komise je poradním orgánem Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí.

Na základě výsledků věcného hodnocení projednává konkrétní žádosti. Rozhoduje o tom, které projekty doporučí nebo nedoporučí k financování z evropských fondů. Je složena z minimálně pěti členů. Jedná se o osoby, které nebyly zapojeny do věcného hodnocení projektů.

Pro zajištění potřebné kvalifikace je pro každou prioritní osu (případně specifický cíl nebo aktivitu) stanoveno specifické složení komise, přičemž mohou být přizváni i další hosté bez hlasovacího práva.

Jednání Výběrové komise se konají v návaznosti na schválený harmonogram výzev a výsledky hodnocení projektů v níže uvedených termínech a jsou neveřejná.

Zápisy z jednání Výběrové komise