Operační program Životní prostředí (OPŽP) je základním dotačním programem v oblasti ochrany životního prostředí. Ve svém třetím programovém období v letech 2021–2027 poskytne České republice z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti) zhruba 61 miliard korun.

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí, které odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění programu v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Za příjem a hodnocení žádostí a administraci schválených projektů odpovídá Státní fond životního prostředí ČR.

Cíle pro období 20212027

Mezi hlavní obecně stanovené cíle patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.

Ke konkrétním cílům se řadí:

 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Zlepšení kvality ovzduší
 • Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství
 • Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvům půdy
 • Sanace míst s ekologickou zátěží
 • Zavedení principů oběhového hospodářství a účinného využívání zdrojů
 • Zvýšení energetické účinnosti a podpora energetických úspor
 • Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu

Novinky v programu

Velká část aktivit z předcházejícího období je podporována i nadále, zároveň však v OPŽP 2021+ figurují nové věci. Patří mezi ně například uplatnění tzv. zjednodušených metod vykazování nákladů pro snížení administrativní zátěže všech zapojených subjektů, snadnější realizace komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, návrat podpory environmentálního vzdělávání nebo prevence vzniku dalších typů odpadů.

Při realizaci projektů napříč celým programem jsou uplatňovány následující principy:

 • efektivní míra podpory
 • zelené zadávání veřejných zakázek
 • inovativní přístupy a řešení
 • komplexní projekty

Objem prostředků

Program nabídne celkovou podporu z prostředků EU ve výši 61 miliard Kč.

Zdroje prostředků

Program bude financován z fondů EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS).

Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení a z nařízení pro EFRR a FS. Ke schválení obecného nařízení došlo dne 24. června 2021. Stav schvalovacího procesu můžete sledovat na těchto stránkách (obecné nařízení) a zde (nařízení pro EFRR a FS).

Oblasti podpory

Výše jednotlivých alokací jsou orientační, částky platí pro kurz 26 Kč za 1 euro.

Kdy je možné žádat o podporu

Program je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Jedná se o nástupnický program aktuálního Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Kdo může žádat

V závislosti na jednotlivých aktivitách je program určen pro města, obce, kraje, neziskový sektor, podnikatele i fyzické osoby. Bližší popis oprávněných žadatelů naleznete v Programovém dokumentu a Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Výše podpory

Bude se lišit v závislosti na jednotlivých oblastech podpory a podporovaných aktivitách. Podrobnější informace k výši podpory najdete v části D Pravidel pro žadatele a příjemce.

Jak podat žádost

Žádosti se budou podávat elektronicky přes portál IS KP21+. Podrobný návod, jak postupovat při podání žádosti o podporu, je uveden v příručce Informace a tipy pro žadatele.

Administrace žádostí

Veškerá administrace bude probíhat v portálu IS KP21+. Dojde k redukci povinných příloh žádosti o podporu. Při hodnocení žádostí uplatníme sloučenou kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, zjednodušíme ekonomické hodnocení a k financování dojde na základě jednoho Právního aktu. Pro vybrané oblasti budou stanoveny zjednodušené metody vykazování a principy zeleného zadávání.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci

Podrobné informace o možnostech získání dotace obsahuje Programový dokument a Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027. V sekci Jak na to najdete návod, jak postupovat na cestě k dotaci.

Základní dokumenty

VŠECHNY DOKUMENTY