Každý příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí je povinen respektovat pravidla publicity a propagace fondů EU.

Podmínky publicity projektů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v části „Publicita“. Forma propagace je závislá na typu realizovaného projektu a na celkových nákladech projektu.

Grafický manuál publicity OPŽP obsahuje závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití symbolu Evropské unie a upřesňuje požadavky a doporučení na obsah a formu jednotlivých povinných i volitelných nástrojů povinné publicity.

Generátor povinné publicity slouží k automatickému a snadnému vytváření podkladů povinné publicity pro projekty podpořené z OPŽP 2021-2027. Speciální webová aplikace je dostupná na stránce publicita.sfzp.cz. Po výběru vhodného nástroje podle parametrů projektu si pomocí generátoru sami vytvoříte grafický podklad, který je již nastaven tak, aby odpovídal požadavkům publicity OPŽP 2021-2027. Vygenerovaný podklad můžete poté rovnou bez dalšího schvalování použít k zadání výroby povinného plakátu, billboardu či pamětní desky.

V případě projektů podpořených z OPŽP 2014-2020 je třeba při vytváření podkladů povinné publicity vycházet z těchto pokynů.

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte Samostatné oddělení komunikace Státního fondu životního prostředí ČR – e-mail: publicita@sfzp.cz

Ke stažení

Vytvořit podklad