Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
3. 7. 2024 - 29. 4. 2025
Alokace
150 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Opatření 1.6.7 – Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení
Příjemci podpory
 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Fyzické osoby podnikající
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Zájmová sdružení právnických osob
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu