V nově zveřejněném harmonogramu došlo k úpravě data otevření příjmu žádostí v 39. výzvě a k zařazení nové výzvy pro specifický cíl 1.3.

Nově zařazená 51. výzva podpoří studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny i vypracování plánů územního systému ekologické stability.