SFŽP ČR informuje příjemce podpory u vodohospodářských projektů, předložených do Operačního programu Životní prostředí nebo Národního programu Životní prostředí, že byla na webu OPŽP zveřejněna aktualizovaná verze Zjednodušeného finančního modelu na verzi 2.1 (ZFM v2.1) určeného pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Účelem aktualizace je oprava výpočtového mechanismu u výpočtu úspor a úprava přístupu k indexaci u položky Kalkulace provozních nákladů č. 4.3 – opravy infrastrukturního majetku ostatní. Ostatní úpravy v rámci ZFM jsou formálního charakteru.

Zveřejněný aktualizovaný ZFM v2.1 respektuje změnu v přístupu k výpočtu přiměřeného zisku provozovatele v souladu s cenovým Výměrem Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ve znění výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022 a výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022 a zohlednění novely prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, vyhl. MZe č. 428/2001 Sb., konkrétně Přílohy č. 19 a Přílohy č. 20 (Přílohy č. 19 „KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX (t) a Příloha č. 20 „POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK xxxx A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE“).

Výše uvedené úpravy ve verzi ZFM v2.1 jsou uvedeny ve Změnovém listu, který je přílohou této aktuality.Od 1. 1. 2023 je ZFM v2.0, resp. ZFM v2.1 jediným přípustným nástrojem pro nové provozní smlouvy (ostatní finanční nástroje používané do té doby nebude možné pro nově soutěžené provozovatele použít).

S ohledem na výše uvedené úpravy doporučujeme všem žadatelům, kteří již pro přípravu koncesního řízení využili předchozí verzi ZFM v2.0, aby při přípravě Kalkulace ceny pro vodné a/nebo stočné na další rok přešli na aktualizovanou verzi ZFM v2.1, která výpočtově správně řeší dělbu úspor mezi vlastníky a provozovatele v souladu s pravidly OPŽP.

Dále platí, že v důsledku legislativních změn, bude příjemcům umožněno využití ZFM v2.0, resp. ZFM v2.1 k přechodu ze starších verzí finančních nástrojů, určených pro vlastníky a provozovatele z období OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (jedná se o Finanční modely a Vyrovnávací nástroj a Zjednodušený finanční model v1.0). V případě, že příjemce s provozovatelem hodlají využít přechodu na novou verzi nástroje ZFM v2.0, respektive ZFM v2.1, je zároveň nutné dodržet podmínky veřejného zadávání pro vyhnutí se podstatné změně smlouvy a způsob úpravy konzultovat se SFŽP ČR (Odborem provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělením monitoringu vodohospodářské infrastruktury).

Dokumenty ke stažení: