Celkem 20 milionů korun je určeno subjektům v oblasti zemědělské prvovýroby na prevenci škod způsobených zvlášť chráněnými druhy. Jedná se o pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda.

Přítomnost velkých šelem, zejména vlka obecného, v české krajině znamená pro chovatele hospodářských zvířat nutnost realizace preventivních opatření k zamezení škod. Udržení pastvy je zásadní pro vzhled naší krajiny i pro péči o mnohé cenné biotopy a druhy. Stát se proto snaží chovatele podporovat.

Na zabezpečení chovů mohou zemědělské subjekty získat dotaci ve výši až 100 % způsobilých výdajů. Podpořeny budou pouze subjekty v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 a to maximálně do výše 20 000 EUR.

Výzva č. 76 je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí je otevřen od 21. února 2024 do 31. října 2024.