Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí podpoří úpravu lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.

V nově vyhlášené dotační výzvě č. 39 je připraveno 150 milionů korun pro vlastníky a správce pozemků bez ohledu na jejich právní formu na území celé České republiky.

Výzva je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí je otevřen v období od 9. srpna 2023 do 15. prosince 2023.

Žádost včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Dokumenty k 39. výzvě