Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (bazický rok 2005=100 a bazický rok 2015 = 100).

Pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007-2013 v rámci prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů, a oblasti podpory 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody, zveřejňujeme přehled standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP, platných pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována, a to vždy k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku.

Vzhledem k tomu, že od roku 2018 došlo ke změně základního období u bazických indexů na průměr roku 2015, přistoupil Státní fond životního prostředí ČR pro účely projektů prioritní osy 1 OPŽP ke zveřejnění jak přepočtených Indexů vypočtených z časové řady bazických indexů k průměru roku 2005=100, tak ke zveřejnění přehledné tabulky Indexů vypočtené dle časové řady bazických indexů průměr roku 2015=100 (dle stávající metodiky ČSÚ). Zároveň do tabulky indexů průměr roku 2015=100 přibyl list Změna indexu ZFM pro potřeby vyplnění indexů do Zjednodušeného finančního modelu.

Indexy jsou ze strany Státního fondu životního prostředí ČR aktualizovány vždy po uveřejnění příslušných dat ČSÚ za období 30. 6. a 30. 9. daného roku a vždy zveřejněny na webu OPŽP.

V případě dotazů se obracejte na Státní fond životního prostředí ČR, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury.

Indexy naleznete v sekci Dokumenty: