Státní fond životního prostředí ČR žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby (ZoR a ŽoP) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

SFŽP ČR vyhlašuje pro podání následující termíny:

  • projekty s termínem ukončení stavebních a realizačních prací do 31. 10. 2022 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 17. 11. 2022,
  • projekty, které budou financovat významnější částky ještě během listopadu 2022 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 1. 12. 2022.

Vzhledem k časové náročnosti procesu kontroly upozorňujeme, že rychlá administrace je možná pouze u bezchybných ZoR a ŽoP.

Nejčastější chyby prodlužující administraci:

  • chybně zadané částky neodpovídající fakturám,
  • investiční a neinvestiční výdaje nastavené v rozporu s vydaným právním aktem,
  • neuvedení variabilního symbolu/čísla faktury ŽoP na soupisce dokladu v IS KP14+/21+,
  • chybně zadané úhrady jednotlivých faktur,
  • chybně vyplněné bankovní účty příjemce v MS 2014+.

Příjemce podpory předkládá zprávy a žádosti elektronicky prostřednictvím IS KP14+/21+ v souladu s Finančním plánem projektu, který je před rozpracováním Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu třeba aktualizovat pomocí Žádosti o změnu tak, aby termín podání Žádosti o platbu uvedený ve Finančním plánu byl v rozmezí 30 kalendářních dní od data skutečného podání Žádosti o platbu.

Příjemce zahrnuje do Žádosti o platbu fakturaci způsobilých výdajů, a to včetně bankovních výpisů, pokud již faktury byly uhrazeny. V případě, že příjemce do žádosti zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory faktury uhradit (tj. z dotace OPŽP, případné půjčky SFŽP ČR a vč. podílu vlastních zdrojů) a neprodleně doložit bankovními výpisy finančnímu manažerovi projektu. Uhrazenou fakturaci nezpůsobilých výdajů v OPŽP 2014+ příjemce dokládá až k závěrečné Zprávě o realizaci. V OPŽP 2021+ není doložení nezpůsobilých výdajů vyžadováno.