V novém programovém období Operačního programu Životní prostředí podléhá u valné většiny projektů fáze jejich přípravy režimu tzv. zjednodušených metod vykazování. Abychom příjemcům podpory z OPŽP 2021-2027 usnadnili proces realizace přidružených zakázek, nachystali jsme pro ně vzorové zadávací dokumentace.

Režim zjednodušených metod vykazování znamená v praxi to, že například zakázky na autorský dozor, manažerské řízení, právní služby, správce stavby, projektovou dokumentaci, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a technický dozor investora (TDI) nejsou Státním fondem životního prostředí ČR kontrolovány a ani k nim jakoukoliv dokumentaci příjemce nemusí Fondu předkládat. Poskytování dotací na výdaje v rámci těchto zakázek probíhá za použití předem stanovených paušálů, kterou jsou poměrově propláceny při proplácení žádostí o platbu, v nichž jsou zahrnuty výdaje za realizační zakázky.

„Celý tento režim sice velmi urychluje administraci projektů, na druhou stranu s sebou nese i vyšší míru odpovědnosti příjemce, který pochopitelně musí splnit veškeré legislativní požadavky a pravidla OPŽP i v rámci realizace těchto drobnějších zakázek. Jako kompenzaci této zvýšené odpovědnosti jsme pro příjemce připravili nezávazné vzory zadávacích dokumentací pro nerealizační části projektů,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Vzorové zadávací dokumentace naleznete v sekci Dokumenty.

Upozornění: Tyto dokumenty slouží výhradně jako nezávazný vzor určený pro potřeby příjemce podpory z OPŽP. Zadavatel je plně a výlučně odpovědný za soulad zadání zakázky/veřejné zakázky nebo uzavření smlouvy s právními předpisy a dalšími pravidly upravujícími zadávání zakázek/veřejných zakázek. Ani odkaz příjemce podpory na tento nezávazný vzor jej této odpovědnosti nezbavuje. Zároveň sdělujeme, že tyto dokumenty byly vyhotoveny s účinností k listopadu 2022 a jakékoliv další aktualizace právních a jiných předpisů, kterými je zadavatel zavázán se řídit, je povinen zapracovat do zadávacích podmínek tak, aby odpovídaly znění účinným v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.