Pomozte nám efektivně nastavit finanční nástroj, který bude podporovat efektivní přechod na oběhové hospodářství. Vaše zkušenosti a očekávání následně promítneme pro nastavení efektivní podpory projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027.

Proč je váš názor důležitý?

Po zhruba dvou letech implementace OPŽP 2021-2027 můžeme konstatovat, že poptávka po podpoře projektů v oblasti cirkulární ekonomiky významně převyšuje dostupné zdroje, kterými OPŽP 2021-2027 disponuje. Lze předpokládat, že i do budoucna bude množství dotačních prostředků omezené. Je proto nutné zvažovat, jak efektivně využít nejen zbývající alokaci 2021-2027, ale i budoucí zdroje, s cílem maximalizovat efekty pro životní prostředí.

Inovativní finanční nástroje jako řešení

Jako perspektivní se v tomto ohledu jeví podpora projektů podnikatelských subjektů, které mají potenciál generovat příjmy v rámci projektů. To umožňuje zvažovat aplikaci tzv. inovativních finančních nástrojů v různých formách. Aktuálně se zaměřujeme především na tzv. záruky, které by umožnily alespoň částečné „napákování“ omezených zdrojů programu.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR proto zahájilo přípravu finančního nástroje pro specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje OPŽP 2021-2027. Tento nástroj bude formou záruk, případně kombinovaných s dotační podporou, určen podnikatelským subjektům působícím v odpadovém a oběhovém hospodářství.  V současné době se MŽP zabývá nastavením finančního nástroje a do vstupní analýzy bychom rádi promítnuli vaše zkušenosti a očekávání od dotačních programů a finančních nástrojů.

Jak můžete přispět?

Za tímto účelem MŽP připravilo krátký dotazník, jehož vyplnění nezabere více než 5 minut. Dotazník obsahuje i návrh možné kategorizace jednotlivých oblastí podpory v dělení na prioritní a neprioritní (viz níže). Předem děkujeme za čas a zájem o problematiku odpadového a oběhového hospodářství.

Dotazník naleznete pod tímto odkazem nebo pod tímto QR kódem:  

Vyplnit dotazník

Finanční nástroje 2021+ kategorizace

PrioritníOstatní
Finanční nástroj15 % dotace + zárukazáruka
1.5.6.
Třídění, dotřiďování, materiálová koncovka
Zařízení, která alespoň z 50 % budou zpracovávat plastové odpady katalogových čísel 15 01 02, 20 01 39 a plasty vzniklé úpravou odpadu komunálního původu 19 12 04 a 19 12 12 a textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08.
 
Materiálová účinnost musí být alespoň 60 %.
 
U zařízení na materiálové využití musí být výstupem materiál, který přestal být odpadem.
 
V případě zařízení chemické recyklace musí výstupy ze zařízení směřovat alespoň ze 70 % k následnému materiálovému využití.
Zařízení, která alespoň z 70 % zpracovávají odpady následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08, kovy 15 01 04, 20 01 40; sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05; dřevěné obaly 15 01 03.

Materiálová účinnost u třídících a dotřiďováních linek musí být alespoň 30 %.

Materiálová účinnost u zařízení na materiálové využití odpadů musí být alespoň 60 %.

U zařízení na materiálové využití musí být výstupem materiál, který přestal být odpadem.
1.5.7.
Čistírenské kaly
Zařízení pro úpravu a využití čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05 (například: odvodnění, tepelná úprava, hygienizace atd.)

Musí vést k materiálové koncovce.
1.5.10
Chemická recyklace
Ostatní odpady vyjma směsného komunálního odpadu.

Výstupy ze zařízení musí alespoň ze 70 % směřovat k následnému materiálovému využití.
1.5.11.
Nebezpečné odpady a odpady ze zdravotní a veterinární péče
Zařízení, která alespoň ze 70 % budou zpracovávat odpady ze zdravotní a veterinární péče skupiny 18 dle Katalogu odpadů.Zařízení, která budou zpracovávat ostatní nebezpečné odpady.