Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP, platné pro kalendářní rok 2024.

Takto zveřejněná sociálně únosná cena (SÚC) pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné je platná pro vodohospodářské projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Zveřejněná SÚC na rok 2024 je uvedena jako součet za složku pitné a odpadní vody (Kč/m3 včetně DPH)a je rozdělena na cenu pro vodné a cenu pro stočné (Kč/m3 včetně DPH) na základě poměru Úplných vlastních nákladů (ÚVN) za pitnou a ÚVN za odpadní vodu dle Porovnání, která byla zahrnuta do Benchmarkingu Ministerstva zemědělství ČR za rok 2022. Pro účely rozdělení SÚC je použitý celorepublikový poměr ÚVN za pitnou a ÚVN za odpadní vodu bez zisku, přičemž tento poměr je aplikován na výpočet SÚC pro projekty napříč všemi kraji dle dělení NUTS 3. Toto rozdělení bude aplikováno pouze na projekty, u kterých není známa cena druhé složky (cena pro vodné nebo cena pro stočné).

Přehled výše sociálně únosné ceny pro vodné a pro stočné dle jednotlivých krajů pro r. 2024 je k dispozici v tomto dokumentu: