V souvislosti s dotazy žadatelů rekapitulujeme přístup k vícepracím v projektech podpořených z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro ty případy, kdy po uzavření smlouvy o dílo dojde k rozšíření nebo změnám stavby.

Nejprve je nutné důsledně oddělovat pohled na vícepráce z hlediska zákona o veřejných zakázkách a z hlediska způsobilosti pro OPŽP. Zákon o veřejných zakázkách musí být splněn vždy a jeho limity jsou nepřekročitelné v jakékoliv životní fázi smlouvy o dílo.

Z hlediska dotačního je třeba oddělit 2 etapy administrace projektu:

  • Způsobilost víceprací v rámci časové etapy „před podáním žádosti o podporu“ se neřídí přímo úměrným vztahem k méněpracím, ale před podáním žádosti nastalé vícepráce mohou být z hlediska dotační způsobilosti kompenzovány celkovou částkou požadovanou v žádosti o podporu. Jinými slovy žadatel žádá na skutečné výdaje projektu známé v době podávání žádosti, včetně známých víceprací (v případech, kdy ještě neproběhlo výběrové řízení, žadatel žádá na tzv. předpokládanou cenu projektu a řešení více/méně prací ještě není aktuální).
  • Přístup k vícepracím ve fázi „po podání žádosti o podporu, včetně doby realizace“ se již přísně řídí režimem způsobilosti víceprací max. do výše méněprací.

Inflační doložky zůstávají nezpůsobilé.