Upozorňujeme žadatele, že od 10. 1. 2023 je účinná modifikace 19. výzvy zaměřené na protipovodňová opatření a podporu retence, akumulace a zpomalení odtoku srážkové vody.

Změna spočívá v úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 na verzi č. 03 účinnou od 6. 1. 2023.

Pravidla pro žadatele včetně příloh naleznete v sekci Dokumenty na této stránce, kompletní informace k 19. výzvě zde.