Informujeme žadatele a příjemce podpory o vydání důležitého Metodického dopisu Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který přináší zásadní informace v souvislosti s ukončováním programového období 2014-2020. Dopis upravuje texty výzev pro podávání žádostí o podporu, které se týkají fázovaných projektů do programového období 2021-2027, nedokončených nebo nefungujících projektů a využití jiných nástrojů pro ukončování projektů.

Dopis obsahuje následující klíčové body:

1. Fázované projekty do programového období 2021-2027

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 1. fáze operace financované z OPŽP 2014-2020 je 31. 12. 2023, pokud není uvedeno jinak. 2. fáze operace bude řešena v souladu s podmínkami OPŽP 2021-2027.

2. Nedokončené projekty

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 15. 11. 2024.

3. Nefungující projekty

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 15. 11. 2026.

4. Zálohové faktury (relevantní pouze pro projekty 163. výzvy)

  • Příjemce musí proplatit zálohovou fakturu nejpozději do 31. 12. 2023, avšak plnění ze strany dodavatele může probíhat i po tomto datu, pokud je v souladu se schváleným harmonogramem projektu.
  • Fyzická realizace operace musí být ukončena nejpozději do 15. 4. 2024 v souvislosti s odesláním konečné žádosti o platbu závěrečného účetního roku do EK.

5. Realizované projekty s datem ukončení fyzické realizace do termínu předložení poslední souhrnné žádosti na PCO

  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 15. 4. 2024, kvůli následným administrativním krokům ze strany implementačních subjektů.

Kompletní text Metodického dopisu je zveřejněn na této stránce.

Metodický dopis obsahuje stěžejní informace pro žadatele a příjemce podpory v rámci programu OPŽP 2014-2020, které budou mít vliv na jejich projekty a žádosti o podporu. Je důležité, aby žadatelé a příjemci pozorně prostudovali obsah dopisu a přizpůsobili své postupy a termíny podle uvedených změn a upřesnění.

Zároveň všechny příjemce podpory OPŽP 2014-2020 upozorňujeme na konec časové způsobilosti výdajů programového období 2014-2020, která končí 31. 12. 2023. Všechny faktury musí být proplaceny nejpozději do tohoto data. Zahrnutí těchto faktur do ŽoP bude možné předběžně do 15. 4. 2024.