Řídicí orgán OPŽP projednal s Generálním finančním ředitelstvím v souvislosti s aplikací paušální sazby na financování tzv. nepřímých nákladů projektu základní principy kontroly těchto nákladů prováděné ze strany finančních úřadů.

Účelem dokumentu je informovat žadatele a příjemce, využívající dotace spolufinancované z EU fondů formou zjednodušených metod vykazování poskytovaných z úrovně MŽP jako poskytovatele dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, jak budou finanční úřady při kontrole těchto dotací prováděné v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně postupovat.

Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu: