Informujeme příjemce podpory vodohospodářských projektů z Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí, že byla zveřejněna nová verze Zjednodušeného finančního modelu v2.0 pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury (ZFM v2.0). Model zahrnuje kvalifikované vyčíslení přiměřeného zisku provozovatele a určení hodnot, které vstupují do procesu cenové fixace ex ante jako fixní a zakotvené v provozní/nájemní/pachtovní smlouvě.

Vyplněný ZFM je povinnou přílohou všech provozních smluv a povinným nástrojem uveřejňovaným zadavatelem v rámci zadávací dokumentace pro zpracování cenové nabídky uchazeči. Podrobná závazná pravidla pro použití ZFM jsou uvedena v Manuálu ke Zjednodušenému finančnímu modelu.

Účelem zpracování nové verze je zejména změna v přístupu k výpočtu přiměřeného zisku provozovatele v souladu s cenovým Výměrem Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ve znění výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022 a výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022 a zohlednění novely prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, vyhl. MZe č. 428/2001 Sb., konkrétně Přílohy č. 19 a Přílohy č. 20 (Přílohy č. 19 „KALKULACE CEN PRO VODNÉ A CEN PRO STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK XXXX (t) a Příloha č. 20 „POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK xxxx A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE“).

Výpočet ZFM v2.0 počítá s následujícími zásadami:

  • strop na příjem provozovatele,
  • periodické přezkoumání,
  • dělba úspor v průběhu období Cenové fixace dle podmínek OPŽP,
  • výše přiměřeného zisku dle cenového Výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací,
  • výše nájemného (v souladu se stanovením minimální výše prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury dle podmínek Nástroje Udržitelnost pro vodohospodářské projekty OPŽP).

Od 1. 1. 2023 bude ZFM v2.0 jediným přípustným nástrojem pro nové provozní smlouvy (ostatní finanční nástroje používané do té doby nebude možné pro nově soutěžené provozovatele použít).

S ohledem na výše uvedené úpravy v ZFM v2.0 v důsledku legislativních změn, bude příjemcům umožněno také využití ZFM v2.0 k přechodu ze starších verzí finančních nástrojů, určených pro vlastníky a provozovatele z období OPŽP 2007–2013, resp. OPŽP 2014–2020 (jedná se o Finanční modely a Vyrovnávací nástroj a Zjednodušený finanční model v1.0).

V případě, že příjemce s provozovatelem hodlají využít přechodu na novou verzi nástroje ZFM v2.0, je zároveň nutné dodržet podmínky veřejného zadávání pro vyhnutí se podstatné změny smlouvy a způsob úpravy konzultovat se SFŽP ČR (Odborem provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělením monitoringu vodohospodářské infrastruktury).

Dokumenty ke stažení: