Nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí podpoří zpracování studií na celém území ČR s výjimkou území zasažených těžbou uhlí a plánů a integrované projekty (ITI) ve všech metropolitních oblastech.

51. výzva podpoří zpracování studií systému sídelní zeleně, územních studií krajiny a plánů územního systému ekologické stability. Dotace jsou určeny pro obce na celém území ČR s výjimkou území zasažených těžbou uhlí v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Na projekty je v této výzvě celkem vyhrazeno 30 milionů korun. Zájemci o dotaci mohou své žádosti podávat od 16. srpna 2023 do 31. července 2024.

52. výzva cílí na integrované projekty (ITI) Brněnské, Jihlavské, Liberecké, Olomoucké, Ostravské, Ústecko-chomutovské, Zlínské, Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské a Pražské metropolitní oblasti. Podporována jsou opatření zaměřená na obnovu a zakládaní sídelní zeleně, realizace protipovodňových opatření a opatření zaměřená na hospodaření se srážkovou vodou. Na projekty je celkem vyhrazeno 427 milionů korun.

53. výzva je určena pro integrované projekty (ITI) Zlínské a Olomoucké aglomerace. Podporována jsou přírodě blízká opatření v krajině a sídlech jako např. vodní prvky, opatření proti vodní a větrné erozi nebo vegetační krajinné prvky. K dispozici je celkem 33 milionů korun.

54. výzva je vypsána pro integrované projekty (ITI) Brněnské a Mladoboleslavské aglomerace. Podporována jsou opatření týkající se tvorby a obnovy vegetačních krajinných prvků a přírodě blízkých vodních prvků  a opatření proti vodní a větrné erozi. Do této oblasti zamíří 173 milionů korun.

Zájemci o dotaci na integrované projekty (ITI) z 52., 53. a 54. výzvy mohou své žádosti podávat od 27. září 2023 do 30. září příštího roku.

Žádost včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.