Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
průběžná
Podání žádosti
16. 8. 2023 - 31. 7. 2024
Alokace
30 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.2 Zpracování studií a plánů

Podporované aktivity:

  • Plány ÚSES (mimo území CHKO a NP a jejich OP)
  • Studie systému sídelní zeleně
  • Územní studie krajiny

Dokumenty k výzvě

Zpracování studií a plánů

Základní dokumenty


Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 6. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obce
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu