Dne 6. 1. 2023 nabyla účinnosti verze 3 Pokynů pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 (dále jen „Pokyny OPŽP21+“), Pokyny upravují pravidla pro zadávání zakázek a administraci zakázek / veřejných zakázek spolufinancovaných z OPŽP 2021-2027.

Pokyny OPŽP21+ jsou dostupné jako Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021-2027 (dále jen „PrŽaP“).

Následně byly verzí 4, účinnou ode dne 10. 1. 2023, upraveny nesprávné odkazy na jednotlivé články Pokynů OPŽP21+. V rámci této aktualizace došlo zejména k:

  1. vyhotovení nových nezávazných příloh (vzor Oznámení o výsledku výběrového řízení, Čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů a Čestného prohlášení ve vztahu k ruským / běloruským subjektům);
  2. úpravě stanovení předpokládané hodnoty zakázky (kapitola 2.4);
  3. zapracování možnosti vyhradit si změnu závazku ze smlouvy (odst. 2.4.13, 2.6.2 písm. o), 2.12.2);
  4. zavedení povinnosti uvést skutečnosti týkající se posouzení splnění zadávacích podmínek účastníky výběrového řízení, případně pouze vybraným dodavatelem, provedl-li zadavatel hodnocení nabídek před jejich posouzením, již v rámci Protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, nikoliv až v rámci Oznámení o výsledku výběrového řízení (odst. 2.10.3);
  5. zrušení povinnosti publicity a propagace v rámci zadávacích podmínek (tyto povinnosti se dále řídí kapitolou C.4 PrŽaP);
  6. zavedení povinností ve vztahu k ruským / běloruským subjektům, vyplývajících z příslušných nařízení EU (kapitola 3.3);
  7. zavedení nových povinností v případě zadání v rámci vertikální spolupráce a zadání přidružené osobě (zadání plnění dle odpovídajících postupů Pokynů OPŽP21+/ZZVZ při postoupení plnění 3. osobě, doložení příslušného formuláře) (kapitola 3.6);
  8. zrušení ex ant kontroly výběrového/zadávacího řízení, tj. kontroly zadávacích podmínek před zahájením výběrového/zadávacího řízení;
  9. doložení dalších dokumentů k ex post kontrole (odst. 4.2.3, 4.2.4, 4.3.3).

Seznamte se, prosím, s příslušnými změnami.