V chráněné krajinné oblasti Poodří dělníci dokončili rozsáhlé zemní a stavební práce. Cílem byla obnova přírodovědně nejcennější části rybniční soustavy u Studénky.

Přírodní rezervace Bažantula chrání čtyři rybníky se vzácnými rostlinnými společenstvy. Rybníky byly v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňoval běžné hospodaření a vhodnou péči o zdejší přírodní bohatství.

Když se v lednu 2019 začínalo s projektem, infrastruktura nebyla v dobrém technickém stavu. Hráze neumožňovaly průjezd techniky, byly erodované a netěsné, navíc ani nechránily rybníky ani před běžnými přirozenými povrchovými rozlivy Odry. Eroze a následný odnos nestabilních partií měly podstatný vliv na zabahnění rybničních den. Rybníky přestávaly plnit funkci jak z pohledu rybničního hospodaření, tak z pohledu ochrany přírody.

Obnovy se dočkaly rybníky Malý a Velký Okluk, Bažantula a Kozák v přírodní rezervaci. „Opravily se poškozené hráze a technické objekty, obnovila litorální pásma, zvětšily plochy rákosin a odbahnily se zdrže rybníků. Rybniční ostrovy byly upraveny tak, aby se zlepšily podmínky pro hnízdění ptáků. Vysazeno bylo i 44 stromů. Celé dílo ještě těsně před dokončením prověřila říjnová povodeň, kdy rybníky na několik dní zmizely pod hladinou rozvodněné Odry. Zaplavení naštěstí stavba přečkala prakticky bez poškození,“ popsal hlavní práce Jan Klečka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kraj
Moravskoslezský

Dotace EU
50 335 978 Kč
Celkové způsobilé výdaje
50 335 978 Kč