V dnešní době stojíme mezi dvěma globálními problémy: hladem a plýtváním. Naštěstí jsou tu organizace, které se mezi těmito dvěma extrémy snaží nastolit rovnováhu tím, že zachraňují potraviny, které by jinak byly vyhozeny, a zdarma je přerozdělují lidem v nouzi – potravinové banky.

Potravinová banka Jihočeského kraje byla založena roku 2016. Od té doby její zaměstnanci projíždějí Jižní Čechy a sváží potraviny, které by jinak obchodní řetězce, výrobci a zemědělci vyhodili.

Potraviny svážejí do skladu, kde je kontrolují a připravují pro odběratelské organizace. Jedná se o potraviny krátce před datem použitelnosti, po datu minimální trvanlivosti, nesplňující estetické požadavky či třeba potraviny špatně označené.

Zkontrolované a připravené potraviny poté rozvážejí odběratelským neziskovým organizacím a sociálním odborům měst. Prostřednictvím těchto institucí se potraviny dostávají k lidem v nouzi. Nejčastěji se jedná o opuštěné seniory, matky samoživitelky, lidi s duševním či tělesným postižením a lidi bez domova.

Díky dotaci z OPŽP Potravinová banka Jihočeského kraje vybudovala nový sklad a navýšila své kapacity pro předcházení vzniku potravinového odpadu.

Projekt zahrnoval nákup automobilu, dvou budov a jedné montované haly. Realizací tohoto projektu došlo ke snížení produkce odpadů o cca 95 tun/rok.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Potravinová banka Jihočeského kraje z.s.
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
9 508 987 Kč
Celkové způsobilé výdaje
10 009 460 Kč