Cílem realizace projektu bylo zlepšení kvality prostředí v obci Chorušice díky obnově zanedbané a zpustlé vegetace. Obnovou této vegetace došlo k výraznému zvýšení biodiverzity v obci a posílení ekosystémové funkce zeleně. Rostliny, keře a stromy zajišťují útočiště různým živočišným druhům, prospívají včelařům, vytváří specifické biotopy a příznivě ovlivňují mikroklima v obci.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Chorušice
Kraj
Středočeský

Dotace EU
1 518 242 Kč
Celkové způsobilé výdaje
2 530 403 Kč