Dnešní středoevropská krajina již nenabízí mnoho šancí na výskyt přirozených říčních niv. Většina řek je zregulovaná a spoutaná protipovodňovými hrázemi s cílem umožnit co nejrychlejší odtok zvýšených vodních stavů a ochránit tak lidská sídla před záplavami.

Jen na několika našich řekách se lze ještě setkat s kratšími úseky, kde je přírodní charakter nivy zachován. Jedním z takových území je niva řeky Lužnice od Gmündu v Rakousku k Suchdolu nad Lužnicí. Na našem území zde bylo zjištěno přes 200 tůní a říčních ramen spolu s množstvím periodicky zaplavovaných prohlubní (depresí).

K těmto nivám lze nyní připočítat i bývalé říční rameno Lužnice u obce Frahelž, historicky odstavené při regulaci koryta Lužnice. Rameno se před realizací projektu nacházelo v pokročilé fázi přirozeného zániku.

Díky dotaci byla revitalizována plocha 4 320 m2, tj. 0,432 ha a vznikl zde lokální biotop. Přírodě blízká, dobře diferencovaná říční niva má navíc nezastupitelnou roli ve zmírňování povodňových stavů.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Obec Frahelž
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
7 150 490 Kč
Celkové způsobilé výdaje
7 150 490 Kč