Cílem projektu bylo posílit biodiverzitu v Přírodní památce Stará řeka. Odstraněním dnového sedimentu a navážek, vytvořením mělčin, prosvětlením vodní plochy a úpravou odtoku bylo obnoveno zanikající slepé říčního rameno řeky Lučiny. Obnovou biotopu se zlepšily životní podmínky pro řadu mokřadních druhů, zvýšila se retence vody v krajině a celkově se zlepšila biodiverzita a ekologická stabilita území.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Moravskoslezský kraj
Kraj
Moravskoslezský

Dotace EU
3 120 143 Kč
Celkové způsobilé výdaje
3 120 143 Kč