Silezika je spolek, který působí primárně na území bývalého okresu Jeseník. Zabývají se zpomalováním odtoku vody z krajiny. Budují zejména drobné vodní plochy v krajině a zabezpečují údržbu mokřadů za účelem podpory biologické rozmanitosti. Velkou pozornost věnují také osvětě a zapojení odborné a široké veřejnosti do aktivní ochrany vodních zdrojů.

V rámci projektu proběhla třetí etapa projektu ‚Hloubení tůní na vhodných místech okresu Jeseník‘, při které bylo v letech 2021-22 vybudováno 44 drobných vodních ploch v celkem patnácti lokalitách na Jesenicku. Ty byly odborníky vytipovány jako ideální k zabydlení a zdárné reprodukci obojživelníků, kterým se vinou oteplování zhoršují životní podmínky. Místa k realizaci opatření byla vybrána na základě dlouhodobého regionálního monitoringu obojživelníků, v návaznosti na již realizovaná opatření a po zohlednění aktuálního stavu biotopů.

Ochranáři museli vyjednat povolení od obcí, majitelů pozemků, lesů a zemědělců. „Musím říct, že jsme se většinou setkali s velkým pochopením,“ shrnul přístup vlastníků půdy šéf Sileziky Juraj Grňo.

Naším cílem je zadržet v přírodě co nejdéle vodu z dešťů, aby tak rychle neodtékala pryč. Zvlášť v období rostoucího sucha to má velký význam jak pro živočichy, tak pro vodní bilanci v krajině,“ vysvětlil Grňo.

Projekt chválí také odborník na vodu v krajině Jan Koutný z Agentury ochrany přírody a krajiny. „Tohle je celokrajsky ojedinělý projekt. Je dobré, že zahrnuje v podstatě celé Jesenicko a Silezika se snaží řešit problém s vodou v přírodě na severu regionu komplexně,“ uvedl. Podle něj je škoda, že se podobně nebudují menší umělá jezírka a tůňky ve větším počtu i v ostatních částech Olomouckého kraje.

Projekt podporují i samosprávy na Jesenicku. Řada jezírek totiž vznikla na pozemcích patřících obcím. „K hloubení jezírek jsme dali souhlas, protože je to krok správným směrem. Pomáháme jim, i co se týká administrativy. Budeme rádi, když bude Silezika v těchto aktivitách pokračovat,“ řekl starosta Staré Červené Vody Karel Šuhajda s tím, že podobné malé vodní plochy jsou důležité pro život i pro hydrologické poměry.

Jezírka pomáhají zachytávat vodu z jednotlivých mikropovodí. Ta by jinak při deštích rychle a jen s minimálním užitkem odtekla. Takhle se udrží a umožní výpar vody a kondenzaci přímo v krajině. Navíc v období sucha dlouho dotuje okolní plochy a pomáhá vytvářet příznivější mikroklima,“ vysvětlil Koutný.

Spolek Silezika od roku 2009 vybudoval na území Jesenicka již 200 tůní a při realizaci těchto aktivit nabízí pracovní příležitosti obyvatelům regionu. Tři fáze projektu Hloubení tůní na vhodných místech okresu Jeseník byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Silezika
Kraj
Olomoucký

Dotace EU
7 775 398 Kč
Celkové způsobilé výdaje
7 775 398 Kč