V rámci projektu byla v prostoru nivy řeky Malše vybudována zemní tůně o ploše 4 312 m2.

V minulosti zde byl uložen materiál z prohrábek koryta řeky po povodních. Uloženým materiálem byla narušena ekologicko-stabilizační funkce a retenční schopnost nivy Malše pro neškodné rozlivy řeky při povodňových stavech.

Realizací projektu tak byla zvýšena ekologická stabilita a retenční schopnost krajiny.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Obec Plav
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
11 389 585 Kč
Celkové způsobilé výdaje
11 389 585 Kč