Cílem projektu byla renovace naučných stezek Soumarské rašeliniště a Chalupská slať, šumavských rašelinišť, patřících mezi mokřady mezinárodního významu. Vybudované stezky pomáhají chránit území před volným, neusměrněným pohybem návštěvníků v těchto mimořádně přírodně cenných lokalitách. Realizace projektu přispěla k naplňování cílů ochrany přírody na území NP Šumava a byla přínosem z hlediska ochrany přírodního prostředí a zabránění degradace cenných biotopů v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Správa Národního parku Šumava
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
5 202 366 Kč
Celkové způsobilé výdaje
5 202 366 Kč