Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013 a OPŽP 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2023.

Takto zveřejněná sociálně únosná cena (SÚC) pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné je platná pro vodohospodářské projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)

Pro stanovení a výpočet sociálně únosné ceny na rok 2023 bylo postupováno v souladu s rozhodnutím MŽP ze dne 4.10.2022 a návazným Mimořádným opatřením SFŽP ČR ze dne 10.10.2022, které bylo vydáno v reakci na stávající energetickou a inflační krizi.

Zveřejněná SÚC na rok 2023 je uvedena jako součet za složku pitné a odpadní vody (Kč/m3 včetně DPH) a je rozdělena na cenu pro vodné a cenu pro stočné (Kč/m3 včetně DPH) na základě poměru Úplných vlastních nákladů (ÚVN) za pitnou a ÚVN za odpadní vodu dle Porovnání, která byla zahrnuta do Benchmarkingu Ministerstva zemědělství ČR za rok 2021. Pro účely rozdělení SÚC je použitý celorepublikový poměr ÚVN za pitnou a ÚVN za odpadní vodu bez zisku, přičemž tento poměr je aplikován na výpočet SÚC pro projekty napříč všemi kraji dle dělení NUTS 3. Toto rozdělení bude aplikováno pouze na projekty, u kterých není známa cena druhé složky (cena pro vodné nebo cena pro stočné).