Upozorňujeme žadatele, kteří mají podpořené vodohospodářské projekty v rámci specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, na povinné předkládání relevantních podkladů k Závěrečné zprávě o realizaci projektu v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021+.

Zejména je opomíjeno předložení těchto příloh:

  • Nástroj Udržitelnost v aktuální verzi (excel) včetně těchto příloh:
    • průvodní zprávy k Nástroji Udržitelnost, jejíž minimální obsah a struktura je stanovena v uživatelské příručce,
    • poslední „Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok XXXX a dosažené skutečnosti v témže roce“, odesílané na Ministerstvo zemědělství formou př. č. 20 k vyhlášce ministerstva (netýká se projektů na „zelené louce“)
    • vytištěné a podepsané listy „Info“ a „Návrh PPO“ Nástroje Udržitelnost
  • Vybrané údaje z majetkové evidence (VÚME) vlastníka včetně návrhu VÚME projektem realizované vodohospodářské infrastruktury – nezbytné doložit ve formátu, který je předkládán Ministerstvu zemědělství. Pokud následně dojde k významné změně v údajích zaslaných na ministerstvo oproti údajům (VÚME) předloženým SFŽP ČR a změna má vliv na závaznou výši tvorby prostředků na obnovu, je žadatel povinen Nástroj Udržitelnost aktualizovat.

Výše uvedené přílohy je žádoucí před vložením do informačního systému zkonzultovat s přiděleným projektovým manažerem Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury v dostatečném předstihu před termínem závěrečné zprávy o realizaci projektu, aby byly odstraněny případné nejasnosti a chyby.

Nástroj Udržitelnost včetně uživatelské příručky je volně ke stažení na webu opzp.cz v sekci Dokumenty ke specifickým cílům – Specifický cíl 1.4