Upozornění: Tyto dokumenty slouží výhradně jako nezávazný vzor určený pro potřeby příjemce podpory z OPŽP a jsou zpracovány s ohledem na naše časové možnosti podle našeho nejlepšího vědomí. Zadavatel je plně a výlučně odpovědný za soulad zadání zakázky/veřejné zakázky nebo uzavření smlouvy s právními předpisy a dalšími pravidly upravujícími zadávání zakázek/veřejných zakázek. Ani odkaz příjemce podpory na tento nezávazný vzor jej této odpovědnosti nezbavuje.

Zároveň sdělujeme, že tyto dokumenty byly vyhotoveny s účinností k listopadu 2022 a jakékoliv další aktualizace právních a jiných předpisů, kterými je zadavatel zavázán se řídit, je tento povinen zapracovat do zadávacích podmínek tak, aby odpovídaly znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.