Státní fond životního prostředí ČR dlouhodobě podporuje vyšší poptávku po výrobcích z recyklovaných materiálů a tomuto trendu věnuje patřičnou pozornost i v novém programovém období OPŽP. Při pořízení produktů vyrobených z recyklátů – v tzv. zelených výběrových řízeních – obdrží žadatelé ve formě bonusu vyšší míru dotační podpory.

V první fázi výzev z OPŽP 2021-2027 se to týká výzev v rámci specifického cíle 1.5 „Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje“. Například u opatření 1.5.1 „Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů“ se počítá s bonifikací ve výši 15 procent.

Zaměření výzev na recyklované plastové výrobky tak bude v první fázi programového období využitelné zejména v oblastech výstavby a modernizace sběrných dvorů, shromažďovacích a sběrných míst nebo pořizování konkrétních výrobků a bude moci zahrnovat:

Do výzvami OPŽP 2021-2027 podporovaných odpadových toků, z nichž vzniknou recykláty, budou v první fázi zahrnuty zpracovatelské, komerční i komunální odpadové plastové toky, které mohou být specifikovány dle příslušných katalogových čísel vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalogu odpadů.

Podíl recyklátu v % ve vybraném recyklovaném výrobku se může měnit dle typu výrobku před vyhlášením příslušné výzvy. Vyhlášená podpora, „zelené“ zadávací či „zelené“ výběrové řízení na konkrétní výrobky z recyklátu však nesmí směřovat k podpoře jediného výrobce na otevřeném českém a evropském trhu. Požadovaný poměr recyklátu zaručí dostupnost recyklovaných produktů a možnost pro zákazníka – příjemce dotace – zvolit si mezi výrobkem z primární suroviny (tzv. z prvoplastu) nebo výrobkem recyklovaným z druhotného materiálu (tzv. druhoplastu).

Zadávací dokumentace „zelené“ zakázky

Příjemce podpory za podmínek stanovených výzvou SFŽP ČR provede „zelené“ zadávací či „zelené“ výběrové řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ), ve kterém vybere dodavatele podporovaných recyklovaných výrobků s první technickou podmínkou obsahu minimálně 70 % (hmot.) podílu recyklátu. Tento požadavek bude do veřejné zakázky včleněn pomocí stanovení vlastností předmětu VZ dle § 89 ZZVZ a nebo jako jedno z hodnoticích kritérií dle § 78 ZZVZ, nicméně za splnění požadavku výše bude požadován až výběr dodavatele.

Druhou technickou podmínkou pro zařazení recyklovaného výrobku do „zelené“ zakázky je vydané, platné a akreditovaným subjektem posuzování shody, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343, a případně i některou z dalších EN norem řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR.

Akreditovaný subjekt posuzování shody, tj. ověřovací orgán pro proces ověření environmentálního tvrzení recyklovaného výrobku, by měl být schopen doložit vlastní procesní schémata či postupy provádění ověřovací činnosti ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261) „Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány“.

Po vyhodnocení výzev zaměřených na recyklované plastové výrobky v první fázi operačního období bude na základě získaných zkušeností zváženo rozšíření bonifikace výrobků s recyklátem i z jiných druhů odpadů.