OPŽP21+ klade důraz na snížení administrativní zátěže všech zapojených subjektů. Ve vybraných oblastech je možné využit paušální sazby na financování nákladů projektů. Hlavním prvkem je v tomto směru uplatnění tzv. zjednodušených metod vykazování nákladů.

Jedná se o metody vykazování, kdy se způsobilé náklady vypočítávají podle předem stanovené metody na základě výstupů, výsledků nebo některých jiných nákladů. Zjednodušené metody vykazování výdajů lze vztáhnout na financování projektové přípravy a administraci žádosti, koordinaci projektu v průběhu a po ukončení fyzické realizace, zajištění povinné publicity a vybraných opatření realizace.

Využití jednotkových nákladů a jednorázových částek se uplatní zejména pro vybraná vhodná opatření v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie, adaptace na změnu klimatu a ochrany biodiverzity. Pro celý program se použije paušální sazba na financování nepřímých nákladů projektů.