Výměna kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Podporovanými zdroji jsou kotel na biomasu anebo elektrická a plynová tepelná čerpadla.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Podání žádosti
25. 2. 2022 - 30. 6. 2022
Alokace
5 000 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.2 – Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici

Opatření 1.2.3 – Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic

Dotazy a odpovědi ke kotlíkovým dotacím pro nízkopříjmové domácnosti jsou k dispozici na webu SFŽP.

K přípravě podkladů pro povinnou publicitu je možné využít generátor povinné publicity.

Výše dotace

95 % celkových způsobilých výdajů

Dokumenty k výzvě


Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 1. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Kraje
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu