Výzva podporuje výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
17. 8. 2022 - 31. 7. 2023
Alokace
150 000 000 Kč
Příjemci podpory
 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu