Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
7. 9. 2022 - 18. 11. 2023
Alokace
300 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Opatření 1.6.8 – Odstranění rizik kontaminace ohrožujících lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty

Příjemci podpory
 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Fyzické osoby podnikající
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu