Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
16. 11. 2022 - 31. 5. 2023
Alokace
100 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.8 – Obnova stability svahů narušených v důsledku přírodních jevů

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
  • Církve a náboženské společnosti
  • Městské části hl. města Prahy
  • Fyzické osoby nepodnikající
  • Fyzické osoby podnikající
  • Resortní organizace MŽP
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu