Výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměřuje na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a podporuje i vznik tzv. RE-USE center.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
21. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Alokace
500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.1 – Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
Opatření 1.5.2 – RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků
Opatření 1.5.4 – Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů
Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů

Základní dokumenty

Příjemci podpory
 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Fyzické osoby podnikající
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu