Projektové schéma na administraci projektů spadajících pod opatření 1.4.1 (podpora domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a intenzifikace vodních zdrojů včetně souvisejících objektů).
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
27. 9. 2022 - 10. 1. 2023
Alokace
750 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
  • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu