Projektové schéma na administraci projektů spadajících pod opatření 1.4.1 (podpora domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a intenzifikace vodních zdrojů včetně souvisejících objektů).
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
9. 11. 2022 - 28. 6. 2024
Alokace
750 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
Opatření 1.4.4 – Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty


Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Státní fond životního prostředí
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu