Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
Alokace
500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů
Opatření 1.5.7 – Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod
Opatření 1.5.8 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Alokace na projekty opatření 1.5.5 je 150 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.7 je 150 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.8 je 150 mil. Kč. Projekty opatření 1.5.5 je možné kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 (přičemž alokace na tato opatření je 50 mil. Kč).

Součástí projektů opatření 1.5.5 tedy může být i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů (domácí kompostéry, re-use centra, pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů), a to ovšem s tím, že se musí jednat o minoritní část projektu (méně než 50% způsobilých nákladů projektu).

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Příspěvkové organizace
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu