Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
7. 9. 2022 - 30. 6. 2023
Alokace
1 200 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů
Opatření 1.5.7 – Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod
Opatření 1.5.8 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Alokace na projekty opatření 1.5.5 je 550 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.7 je 300 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.8 je 300 mil. Kč. Projekty opatření 1.5.5 je možné kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 (platí pouze pro žádosti zaregistrované do 22. 11. 2022), přičemž alokace na tato opatření je 50 mil. Kč.

V případě žádostí zaregistrovaných po 22. 11. 2022 je v opatření 1.5.5 podpora omezena jen na gastroodpady, jedlé tuky a oleje, a to bez možnosti kombinace s opatřeními na předcházení vzniku odpadů (1.5.1, 1.5.2 a 1.5.4).

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty


Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 1. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obce
  • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
  • Příspěvkové organizace
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu