Výzva je zaměřena na realizace tzv. projektového schématu OPŽP zjednodušenými metodami vykazování, a to u projektů s celkovými výdaji do 200 000 EUR.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
31. 8. 2022 - 10. 1. 2023
Alokace
2 330 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.1 – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech
Opatření 1.3.2 – Zpracování studií a plánů

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Organizační složky státu
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu