Budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
průběžná
Podání žádosti
20. 9. 2023 - 23. 2. 2024
Alokace
150 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.5 – Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů

Základní dokumenty

Příjemci podpory
  • Státní podniky
  • Příspěvkové organizace
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu