Výzva cílí na sběr a svoz odpadů - sběrné dvory, door-to-door systémy a zavádění systému PAYT („Pay-as-You-Throw“). Doplňkově podpoří také prevenci vzniku odpadů - kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
31. 1. 2024 - 16. 2. 2024
Alokace
500 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“)

Dále dodatkově:

Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů (o kompostéry lze žádat pouze bez bonusu za obsah recyklátu, tedy pouze na 70%)
Opatření 1.5.2 RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu
Opatření 1.5.4 Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů

Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.

Z toho alokace na opatření 1.5.5 je 450 mil. Kč.

Projekty opatření 1.5.5 je možné kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, přičemž alokace na opatření 1.5.1, 1.5.2 a 1.5.4 je 50 mil. Kč.

Dokumenty k výzvě

Základní dokumenty

Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 5. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obce
  • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)
  • Příspěvkové organizace
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu