Výzva se týká průzkumných geofyzikálních a vrtných prací s vyhodnocením všech geologických a hydrogeologických parametrů zájmových území. Stejně tak cílí i na oblast tvorby metodik pro zpracování bilance či rebilance aktuálních a budoucích zásob podzemní vody v hydrogeologických rajonech krystalinika.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
31. 8. 2022 - 30. 9. 2022
Alokace
64 800 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.7 – Monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty


Účinnost Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory pro programové období 2021–2027 (PrŽaP21+). Pro žadatele z této výzvy je při podání žádosti platné ustanovení části B.1.1, B.1.2, D.1 – D.6 a E.1 PrŽaP21+ podle verze č. 1. V dalších fázích administrace se žadatelé budou řídit tou verzí, která bude právě aktuální (tj. poslední verze). Jednotlivé verze dokumentu naleznete na této stránce.

Další související dokumenty najdete v sekci Dokumenty.

Příjemci podpory
  • Resortní organizace MŽP
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu