Výzva se zaměřuje na zavádění půdoochranných technologií.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Kolová
Podání žádosti
19. 6. 2024 - 20. 11. 2024
Alokace
260 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Opatření 1.3.1 – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Příjemci podpory
  • Zemědělské subjekty
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu